Priėmimo tvarka

Į mokyklos pradinio rengimo mokomąsias grupes priimami visi norintys sportininkai nuo 7 metų.

Į sporto šakų meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo mokomąsias grupes priimami atitinkamo amžiaus sportininkai, vadovaujantis Lietuvos sportininkų kvalifikacinių kategorijų nustatytais reikalavimais, atsižvelgiant į sportininko fizinius duomenis ir sveikatos būklę.

 1. Sportininkai priimami nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
 2. Pagrindinis priėmimas organizuojamas kasmet rugsėjo 1- 20 dienomis. Esant laisvų vietų grupėse, priėmimas vyksta ištisus metus.
 3. Sportininkai į mokyklą priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus. Prašymo forma patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu.
 4. Prašyme nurodoma:
  • Sportininko vardas, pavardė, gimimo data;
  • Tėvų (globėjų ar rūpintojų) adresas, telefonas;
  • Sporto šaka, kurios treniruotes norėtų lankyti sportininkas.

    5. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

  • Gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) patvirtintos formos (forma Nr. 068/a) sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma arba sporto medicinos centro pažyma apie sportininko sveikatos būklę;
  • Dokumentai, galintys pagrįsti mokesčio už sporto mokymą lengvatas.

     6. Visi gauti prašymai (originalas ar atsiųsta el. paštu) mokykloje užregistruojami.

     7. Mokykla ir tėvai ar globėjai, atstovaujantys sportininko interesams, pasirašo sutartį.          

Mokestis už sporto mokymą

Visų grupių sportininkams nuo 2022 m. sausio 1 d.

15.00 Eur

Visų grupių sportininkams nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

20.00 Eur

Sportininkams iš daugiavaikių šeimų, pateikusiems šeimos sudėtį patvirtinančius dokumentus mokestis mažinamas 50 procentų nuo 2022 m. sausio 1 d. / rugsėjo 1 d.

7.50 / 10.00 Eur

Visi Mokėjimo kvitai siunčiami tėvams ar globėjams el. paštu kurį nurodė Prašyme dėl priėmimo į mokyklą. Atleidimo nuo mokesčio tvarka

SPORTININKŲ ŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

Sportininkas mokyklos komisijos (pedagogų tarybos) siūlymu gali būti pašalintas iš mokyklos šiais atvejais:

  • Sportininko elgesys kelia realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui;
  • Sportininko elgesys pažeidžia mokyklos nuostatus ir sportininkų elgesio taisykles;
  • Atitinkama institucija nustato, kad sportininkas vartoja draudžiamus preparatus ar narkotines medžiagas.

Treneris turi teisę pateikti mokyklos direktoriui prašymą dėl sportininko pašalinimo iš mokyklos, nurodydamas konkrečias priežastis (treniruočių nelankymas, mokesčio už sporto mokymą nemokėjimas, gydytojo rekomendacija, paties sportininko pageidavimas). Treneris apie siūlymą pašalinti sportininką iš mokyklos turi informuoti sportininko tėvus (globėjus ar rūpintojus).

Sportininkas iš mokyklos šalinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

Skip to content